Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» - науковий журнал, головною метою якого є публікація матеріалів, присвячених теорії, історії та практиці дизайну, образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, а також міждисциплінарних досліджень, дотичних до означених сфер.

Науковий журнал має 4 рубрики:

 • дизайн середовища
 • дизайн візуальних комунікацій
 • дизайн одягу, аксесуарів, іміджу людини
 • мистецтвознавство

Орієнтовні тематичні напрями журналу:

Історичні етапи формування дизайну та образотворчого мистецтва; стилі та стильові напрями в дизайні; семантика дизайну; інноваційні технології; матеріалознавство; закони, методика, принципи проектування; психологія творчості; комунікаційні аспекти дизайну; психологія та ергономіка в дизайні; особливості поведінки людей як фактор проектування; імплікація національних традицій та етнічної візуальної системи у сучасному проектуванні; тенденції та інновації; креативні індустрії; персоналії в дизайні, мистецтвознавчі аспекти образотворчого мистецтва та дизайну, освітні аспекти підготовки професійних дизайнерів в Україні та за кордоном, місце дизайну та образотворчого мистецтва у соціумі, культурі, економіці.

Важливою рисою рукописів, що подаються в журнал, є міждисциплінарний підхід, що дозволяє побачити нові відкриття в дизайні на стику різних галузей знань.

 

Політика розділів

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИЗАЙН ОДЯГУ, АКСЕСУАРІВ, ІМІДЖУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Політикою журналу передбачено «сліпе» рецензування всіх статей.

 

Періодичність публікації

Двічі на рік (Червень, Грудень)

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Етика публікацій видання

Приймаючи рішення щодо публікації, редакція журналу спирається на сучасні юридичні вимоги стосовно авторського права, викладені в українському законодавстві, та етичні принципи, що підтримується провідними представниками видавництв наукової періодики. Нижчевикладених принципів повинні дотримуватись усі учасники видавничого процесу: автори, рецензенти та редактори. Подання статей авторами для публікації означає їхнє автоматичне погодження та ознайомленість із викладеними стандартами. Із питаннями, пропозиціями або скаргами необхідно звертатись до редакції.

 

Основні принципи:

 1. Автор, що надсилає статтю до наукового фахового журналу «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну», цим самим погоджується на її публікацію в журналі, розміщення у відкритому доступі на офіційних сайтах видання та наукометричних баз, де воно представлене.
 2. Редагування усіх рукописів відбувається у відповідності із сучасними вимогами до наукової літератури та її оформлення.
 3. Рішення про публікацію приймається редакцією видання, яка може рекомендувати автору доопрацювати статтю або відхилити матеріали, що не відповідають стандартам журналу або неоформлені належним чином.
 4. Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.
 5. Розміщенні в журналі авторські матеріали відображають особисту точку зору дослідників, яка може не співпадати із точкою зору редакції.

Етичні принципи в діяльності редакції

 • При прийнятті рішення про публікацію редакція наукового журналу керується достовірністю подання даних і науковою значимістю даної роботи.
 • Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. 
 • Редакція не повинна допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • Редакція спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 • У випадку виявлення порушень одного або кількох пунктів редакційної етики, редакція відхиляє матеріал автора та має право не приймати більше його статті до публікації в подальшому.

Етичні принципи в діяльності рецензента

 • Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. 
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

 • Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 • Автор статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні та будуть спростовані редакцією в разі доведення подібних фактів.
 • Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори несуть персональну відповідальність за плагіат, в т.ч. за некоректне перефразування фрагментів робіт без посилання на відповідне джерело
 • Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автор не повинен надавати до журналу рукопис, який був відправлений до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.