Про журнал

Галузь та проблематика

«Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» - науковий журнал, головною метою якого є публікація матеріалів, присвячених теорії, історії та практиці дизайну, образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, а також міждисциплінарних досліджень, дотичних до означених сфер.

Науковий журнал має 4 рубрики:

 • дизайн середовища
 • дизайн візуальних комунікацій
 • дизайн одягу, аксесуарів, іміджу людини
 • мистецтвознавство

Орієнтовні тематичні напрями журналу:

Історичні етапи формування дизайну та образотворчого мистецтва; стилі та стильові напрями в дизайні; семантика дизайну; інноваційні технології; матеріалознавство; закони, методика, принципи проектування; психологія творчості; комунікаційні аспекти дизайну; психологія та ергономіка в дизайні; особливості поведінки людей як фактор проектування; імплікація національних традицій та етнічної візуальної системи у сучасному проектуванні; тенденції та інновації; креативні індустрії; персоналії в дизайні, мистецтвознавчі аспекти образотворчого мистецтва та дизайну, освітні аспекти підготовки професійних дизайнерів в Україні та за кордоном, місце дизайну та образотворчого мистецтва у соціумі, культурі, економіці.

Важливою рисою рукописів, що подаються в журнал, є міждисциплінарний підхід, що дозволяє побачити нові відкриття в дизайні на стику різних галузей знань.

Процес рецензування

Політикою журналу передбачено подвійне «сліпе» рецензування всіх статей, яке здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Редакція журналу гарантує конфіденційність і нерозголошення результатів рецензування рукопису. Виняток може становити лише спірна ситуація, що стосується недостовірності чи фальсифікації матеріалів.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову новизну та практичну цінність. Рецензія повинна містити чітку рекомендацію щодо доцільності чи недоцільності публікації статті.

Рецензенти призначаються рішенням редакційної колегії.

Процедура рецензування триває до 14 днів, проте у кожному окремому випадку терміни можуть змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень  рецензентів;
 • відмову в прийнятті статті до друку.

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається опосередковано через редакційну колегію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію. Після подачі статті автори можуть відслідковувати весь процес рецензування та підготовки статті до друку в особистому кабінеті. Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвище рецензентів.

У випадку необхідності внесення в статтю коректив, матеріал повертається автору на доопрацювання. Повторна подача автором статті супроводжується повідомленням щодо врахування або неврахування зауважень рецензента. Відкоригований примірник статті подається на розгляд тому ж  рецензенту для прийняття рішення щодо її публікації. Датою публікації статті вважається дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності її опублікування.

У разі незгоди з думкою рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

Стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування. Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Рекомендація щодо друку чергового випуску журналу здійснюється Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв та фіксується у відповідному протоколі.

Періодичність публікації

Двічі на рік (квітень, жовтень)

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Плата за публікацію

Публікація, редагування та затвердження тексту статей в журналі відбувається на безоплатній основі.

Політика антиплагіату

Статті, які подаються на рецензування, повинні мати 85% унікальності авторського тексту. Перевірка здійснюється програмним забезпеченням («UNICHEK»). Запозичення допускається в обсязі 15 % від загального об’єму статті.

Етика публікацій видання

Приймаючи рішення щодо публікації, редакція журналу спирається на сучасні юридичні вимоги стосовно авторського права, викладені в українському законодавстві, та етичні принципи, що підтримується провідними представниками видавництв наукової періодики. Нижчевикладених принципів повинні дотримуватись усі учасники видавничого процесу: автори, рецензенти та редактори. Подання статей авторами для публікації означає їхнє автоматичне погодження та ознайомленість із викладеними стандартами. Із питаннями, пропозиціями або скаргами необхідно звертатись до редакції.

Журнал не робить винятків з правил на користь будь-якої конкретної групи людей.

Основні принципи:

 1. Автор, що надсилає статтю до наукового фахового журналу «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну», цим самим погоджується на її публікацію в журналі, розміщення у відкритому доступі на офіційних сайтах видання та наукометричних баз, де воно представлене.
 2. Редагування усіх рукописів відбувається у відповідності із сучасними вимогами до наукової літератури та її оформлення.
 3. Рішення про публікацію приймається редакцією видання, яка може рекомендувати автору доопрацювати статтю або відхилити матеріали, що не відповідають стандартам журналу або неоформлені належним чином.
 4. Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.
 5. Розміщенні в журналі авторські матеріали відображають особисту точку зору дослідників, яка може не співпадати із точкою зору редакції.

Етичні принципи в діяльності редакції

 • При прийнятті рішення про публікацію редакція наукового журналу керується достовірністю подання даних і науковою значимістю даної роботи.
 • Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. 
 • Редакція не повинна допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • Редакція спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 • У випадку виявлення порушень одного або кількох пунктів редакційної етики, редакція відхиляє матеріал автора та має право не приймати більше його статті до публікації в подальшому.

Етичні принципи в діяльності рецензента

 • Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. 
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

 • Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 • Автор статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні та будуть спростовані редакцією в разі доведення подібних фактів.
 • Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори несуть персональну відповідальність за плагіат, в т.ч. за некоректне перефразування фрагментів робіт без посилання на відповідне джерело
 • Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автор не повинен надавати до журналу рукопис, який був відправлений до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.