Подання

Статті в електронному варіанті надсилаються на електронну пошту журналу: demiurge@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» публікує 2 типи матеріалів:

 • оглядова стаття,
 • оригінальні дослідження

Оглядова стаття

Мета такої статті - дати загальний огляд теоретичних джерел проблеми, що розглядається, при обов’язковому доказі наукової новизни і важливості наведеної інформації та висновків для розвитку науки про дизайн і мистецтво в Україні та світі.
Матеріал повинен бути розділений на відповідні розділи. Джерельною базою вважаються теоретичні дослідження та самі проекти / мистецькі твори. Список використаних джерел повинен включати не менше 20 найменувань теоретичних робіт. Крім того, матеріал повинен супроводжуватися структурованою анотацією та 4-7 ключовими словами. Рукописи (анотації, стаття, список джерел та референси), що подаються в даний розділ, повинні містити 20000-30000 знаків без пробілів.

Оригінальні дослідження

Мета таких статей - описати оригінальні результати аналітики проектів дизайну і творів образотворчого мистецтва, проведених автором (колективом авторів). В статтях такого типу проводиться ретельне дослідження емпіричної бази (проекти, репродукції картин, ілюстрацій тощо) на основі наукової методології та теорії проектування і мистецтвознавчих положень.
Рукописи, що подаються в даний розділ, повинні містити 15000-20000 слів і повинні містити зображення, що аналізуються та ілюструють ключові моменти авторського дослідження.
Крім того, матеріал повинен супроводжуватися структурованою анотацією та 4-7 ключовими словами. Рукописи (анотації, стаття, список джерел та референси), що подаються в даний розділ, повинні містити 15000-20000 знаків без пробілів.

Вимоги до статті

5.1. Оформлення тексту

Шрифт - Times New Roman

Розмір шрифту - 14
Поля - 20 мм
Інтервал - одинарний

5.2. Структура рукопису
Рукопис повинен бути структурованим відповідним чином:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (прописними літерами)

Блок особистої інформації:

 • Прізвище Ім’я По-батькові
 • Orcid
 • Науковий ступінь, вчене звання
 • Місце роботи
 • Адреса проживання
 • Електронна пошта

Анотація українською мовою за такими розділами:

Мета дослідження. Методи дослідження. Наукова новизна. Висновки.

В анотації треба уникнути посилань на використану літературу та специфічних скорочень і абревіатур.

Ключові слова.

 

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ

Блок особистої інформації англійською:

Анотація англійською.

Ключові слова англійською.

Текст статті подається за розділами. Кожен розділ повинен бути пронумерованим та починатися з нового рядка.

 1. Вступ.
  Розділ повинен розкривати актуальність дослідження, містити узагальнений базис його проведення, без докладного опису літературних джерел і наведення результатів.
 2. Мета дослідження
  Розділ повинен розкривати цілі та завдання роботи.
 3. Методологія та аналіз джерельної бази.
  Методи повинні бути представлені детально, щоб можна було їх відтворити. В розділі надається опис використаних теоретичних робіт, аналіз позицій згаданих вчених, порівняння наукових концепцій тощо. Якщо наводиться прізвище науковця, потрібно у списку використаних джерел навести роботу, де розкривається та чи інша думка. Також стисло описується емпірична база – перелік проектів, творів мистецтва, а також місце їхнього отримання для аналізу.
 4. Результати дослідження.
  Надається основний матеріал дослідження.
 5. Наукова новизна.
  Чітко формулюється інноваційність викладеного матеріалу.
 6. Висновки.
  В даному розділі необхідно стисло привести основні висновки по дослідженню. 

Список використаної літератури

Джерела подаються в алфавітному порядку.

References

Всі номери повинні бути оформлені відповідно до стандарту APA
Настійно рекомендується вказівку DOI ( посилання ) для всіх робіт (при наявності).

Цитати в тексті
Всі посилання в тексті повинні бути присутніми в списку використаної літератури. І навпаки, - на всі роботи, що наведені у списку використаних джерел, повинні бути посиланні в тексті статті.

Ілюстративний матеріал
Всі ілюстрації, що наводяться в статті, повинні мати супровідні підписи за таким принципом:

 

Рис. 1.1. Автор. Назва проекту або твору мистецтва. Рік створення.

Fig. 1.1. Author. Title of the project or work of art. Year of creation

 

Перша цифра – номер розділу, друга – порядковий номер розміщення ілюстрацій по тексту.

Якщо текст ілюструється діаграмою або схемою, вони також підписуються як «Рис.1.1». Поруч пишеться пояснення, що це за рисунок.
Всі ілюстрації повинні супроводжуватися посиланнями в тексті (наприклад, рис. 1.1 і т.п.)

Формат малюнків :
TIFF (або JPG): повнокольорові або відтінки сірого: завжди використовуйте мінімум 300 точок на дюйм (300 dpi).

Будь ласка:

 • НЕ використовуйте файли з розширеннями GIF, BMP, PNG.
 • НЕ використовуйте малюнки, які непропорційно великі для статті.
 • НЕ використовуйте малюнки, на яких неможливо прочитати написи.

Таблиці
Таблиці наводяться як редагований текст, а не як зображення. Переконайтеся, що дані, представлені в таблицях, які не дублюють результати, описані в тексті статті. Будь ласка, не використовуйте вертикальний текст. Всі таблиці повинні супроводжувати посиланнями в тексті (наприклад, табл. 1.1 і т.п.)

Правила подачі рукописів

Перевірте відповідність рукопису усім вимогам та структурі.

Перешліть рукопис для розгляду до редакції електронною поштою (demiurge@knukim.edu.ua або demiurge.knukim@gmail.com)

Всі етапи публікації статті (рецензування, редагування, верстка, коректура) будуть супроводжуватися електронними листами.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.