DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.148140

Проектування рекламного образу як складової соціокультурного стану суспільства

Natalia Udris-Borodavko

Анотація


Мета роботи полягає у дослідженні зв'язку розвитку рекламного образу із соціокультурною ситуацією євро-американського суспільства та вияву особливостей його проектування як візуальної комунікації. Методологія дослідження полягає в застосуванні емпіричного методу, аналізу, порівняння та узагальнення європейської рекламної продукції періоду 1870–х рр. до 2010–х рр. Зазначений методологічний підхід дозволяє комплексно дослідити рекламний образ, на якому моделювалась рекламна комунікація. Наукова новизна. На основі аналізу візуальної складової рекламної продукції у співвідношенні до соціокультурного стану євро-американського суспільства відповідних періодів виявлено, що в сучасному інформаційному суспільстві в дизайні рекламного образу відбувся перехід від провокування типових первісних емоційних реакцій адресата до стимулювання складної «гри у знаки» та персоналізацію. Висновки. Рекламні образи є складовою візуальної комунікації, яка сьогодні трактується як базовий засіб інформаційної взаємодії у соціумі. Дизайнер, що бере участь у розробці цих образів, повинен розумітися на чинниках, які його утворюють та усвідомлювати значення своєї роботи для соціокультурного стану суспільства.

Ключові слова


рекламний образ; графічний дизайн; суспільство; культура; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Berger, P., & Lukman, T. (1966). The Social Construction of Reality. A Treatise on sociology of Knowledge. (E. Rutkevich, Trans.). Retrieved from http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/index.html [in Russian].

Bodriyyar, Zh. (2012). Simulyakryi i simulyatsiya [Simulacra and simulation]. (A. Kachalov, Trans.). Retrieved from http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml [in Russian].

Doktorov, B. (2008). Reklama i oprosyi obschestvennogo mneniya v SShA: Istoriya zarozhdeniya. Sudbyi tvortsov [Advertising and opinion polls in the United States: The story of origin. The fate of the creators.]. Moscow: TsSP [in Russian].

Lysytsia, N. (1999). Reklama yak sotsialnyi instytut [Advertising as a social institution] (Extended abstract of Doctor’s thesis). University of Internal Affairs, Kharkiv [in Ukrainian].

Mid, Dzh. (2007). Soznanie, samost i obschestvo [Consciousness, self and society]. Moscow: Direkt-Media. Retrieved from http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26548 [in Russian].

Nazarov, M., & Papantimu, M. (2009). Vizualnyie obrazyi v sotsialnoy kommunikatsii [Visual images in social communication]. Moscow: Knizhnyiy dom «LIBRO-KOM» [in Russian].

Olenina, O. (1998). Reklama yak yavyshche khudozhnoi kultury [Advertising as a phenomenon of artistic culture] (Extended abstract of candidate’s thesis). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Ryzhyi, I. (2013). Reklama yak komunikatsiia [Advertising as a communication]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho, 7, 326-332. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_7_51 [in Ukrainian].

Smyrnova, T. (2008). Pryiomy vykorystannia obraziv u reklamnykh tvorakh [Techniques for using images in promotional works]. Marketynh i reklama, 3, 13-14 [in Ukrainian].

Udris, I., & Shkoliar, A. (2008). Narysy z istorii zarubizhnoho dyzainu: Novyi ta novitnii chas [Essays on the history of foreign design: New and up-to-date time]. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Yung, K. (1991). Arhetip i simvol [Archetype and symbol]. Retrieved from http://www.koob.ru/jung/arhetip_i_simvol [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бергер, П.,  & Лукман, Т. (1995). Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. (Е. Руткевич, Пер.). Москва: Медиум. Взято из http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/index.html.

Бодрийяр, Ж. (2012). Симулякры и симуляция. (А. Качалов, Пер.). Взято из  http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml.

Докторов, Б. (2008). Реклама и опросы общественного мнения в США: История зарождения. Судьбы творцов. Москва: ЦСП.

Лисиця, Н. (1999). Реклама як соціальний інститут. (Автореф. дис. д-ра соціол. наук). Університет внутрішніх справ, Харків.

Мид, Дж. (2007). Сознание, самость и общество. Москва: Директ-Медиа. Взято из http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26548.

Назаров, М., & Папантиму, М. (2009). Визуальные образы в социальной коммуникации. Москва: Книжный дом «ЛИБРО-КОМ».

Оленіна, О. (1998). Реклама як явище художньої культури. (Автореферат дис. канд. мистецтвознавства). Харківська державна академія культури, Харків.

Рижий, І. (2013). Реклама як комунікація. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького,  7, 326-332. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_7_51.

Смирнова, Т. (2008). Прийоми використання образів у рекламних творах. Маркетинг і реклама, 3, 13-14.

Удріс, І., & Школяр, А. (2008). Нариси з історії зарубіжного дизайну: Новий та новітній час. Кривий Ріг: Видавничий дім.

Юнг, К. (1991). Архетип и символ. Взято из http://www.koob.ru/jung/arhetip_i_simvol.

Copyright (c) 2018 Наталя Удріс-Бородавко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |